Warning: include(menuandtitle.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\engineer\show_event_detail.php on line 55

Warning: include(): Failed opening 'menuandtitle.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in C:\AppServ\www\engineer\show_event_detail.php on line 55Select * from news where id = 440

การตรวจรับรองปริญญา ประกาศณียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2561 เวลา09.30 น. ณ ห้องประชุมเทอดทูล EN 204 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมต้อนรับและร่วมประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร หรืวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนทางด้านวิศวกรรมที่เปิดสอนในหลักสูตรดังกล่าว พร้อมตรวจห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรม ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

 
   

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU