Warning: include(menuandtitle.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\engineer\show_event_detail.php on line 55

Warning: include(): Failed opening 'menuandtitle.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in C:\AppServ\www\engineer\show_event_detail.php on line 55Select * from news where id = 438

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 และในวันแรกนี้รับการประเมินไป 3 หลักสูตร ได้แก่ ป.ตรี สิ่งแวดล้อม ป.ตรี เมคาทรอนิกส์ และ ป.ตรี ไฟฟ้า
ทุกหลักสูตรได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง และเตรียมความพร้อมในการวางแผนรับการประเมินในปีถัดไป

 
   

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU