Warning: include(menuandtitle.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\engineer\show_event_detail.php on line 55

Warning: include(): Failed opening 'menuandtitle.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in C:\AppServ\www\engineer\show_event_detail.php on line 55Select * from news where id = 432

วิศวะ มมส.สู่ความเป็นเลิศ (KM วิจัย)

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ฝ่ายวิจัยดำเนินการโครงการวิศวะ มมส.สู่ความเป็นเลิศ (KM วิจัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องโพธิวิศว์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ หัวข้อ ?แนวนโยบายและทิศทางในอนาคตของคณะวิศวกรรมศาสตร์? และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บรรยาย หัวข้อ ?ผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 3 ปีย้อนหลัง? ในการจิดกิจกรรมมีการเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นความรู้ดังนี้
กลุ่มที่ 1 การตีพิมพ์เผยแพร่จากปริญญานิพนธ์
กลุ่มที่ 2 การพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย
กลุ่มที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกับผู้ประกอบการ
ซึ่งดำเนินการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด ในรูปแบบเครื่องมือ KM ใช้ World Cafe พร้อมตัวแทนแต่ละกลุ่มเสนอผลงานกลุ่มและร่วมกันอภิปรายกลุ่ม

 
   

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU